PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „7karjerai“, suvokdama asmens duomenų apsaugos svarbą, saugo bei vertina Jūsų privatumą, todėl yra įsipareigojusi sąžiningai, skaidriai bei teisėtai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Užtikriname, kad Jūsų duomenys bus tvarkomi laikantis tinkamų duomenų apsaugos reikalavimų.

Ši privatumo politika paaiškina, kaip ir kokius Jūsų asmens duomenis UAB „7karjerai“ renka. Taip pat, kokiais tikslais tai daroma ir kaip šie duomenys yra renkami bei tvarkomi, įskaitant, kiek laiko jie yra saugomi, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Tvarkydama asmens duomenis, UAB „7karjerai“ laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų, įskaitant 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės nuomonę 16/2011 dėl EASA/IAB gerosios praktikos rekomendacijų elgesio reklamai internete.

Naršydami mūsų internetinėje svetainėje, Jūs, kaip mūsų svetainės lankytojas sutinkate su šios privatumo politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad susipažinote ir supratote visas pateiktas sąlygas. Jei naudodamiesi mūsų interneto svetaine pateikiate mums bet kokius savo duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje politikoje nustatyta tvarka. Lankydamiesi mūsų svetainėje Jūs sutinkate, jog esate susipažinę su taikoma privatumo politika ir jai neprieštaraujate.

2. KAIP RENKAME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes renkame tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pirkdami arba užsakydami mūsų paslaugas. Asmens duomenis pateikiate kai siunčiate užklausą elektroniniu paštu arba užpildote užklausą internetinėje svetainėje arba atvykę pas mus.

Jūs neprivalote mums pateikti jokių savo asmens duomenų, tačiau, jeigu nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

3. KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KAM NAUDOJAME SURINKTUS ASMENS DUOMENIS (DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS)

Tvarkome duomenis, priklausančius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, žemiau nurodytoms pagrindinėms duomenų kategorijoms:

  • Informacija, susijusi su paslaugų užsakymu ir teikimu, užsakymo vykdymo tikslu: vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys, telefono ryšio numeris, užsakymo duomenys;
  • Kandidatas į darbuotojus, darbo sutarties sudarymo tikslu: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenimo aprašyme (CV nurodyti duomenys);
  • Užklausų administravimo tikslu, renkama informacija, kurią Jūs pateikiate užpildydami užklausos formą. Renkami tokie duomenys: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, jūsų paliktas komentaras.
  • Vaizdo duomenys, kai lankotės karjerų teritorijoje.
  • Siekiant stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą: duomenys apie interneto svetainės lankytojų atliekamus veiksmus: anoniminė ir apibendrinta informacija apie svetainės lankomumą, kuomet yra identifikuojamas įrenginys. Renkami tokie duomenys: IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai, kalba, sesijos naudojimo data, laikas ir trukmė, paspaudimų skaičius, pelės judėjimas, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

 

4. KAIP APSAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes skiriame itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad asmens duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

5. KAM TEIKIAME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes galime pateikti jūsų asmens duomenis tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti.

Kitais atvejais neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai duomenų teikimas vykdomas įgyvendinant jūsų prašymą, teisės aktuose numatytas pareigas ar siekiant apginti mūsų pažeistus interesus.

Duomenys neteikiami už Lietuvos Respublikos ribų.

6. KAIP ILGAI SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus kai duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

7. JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

  1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
  2. Teisę susipažinti su duomenimis;
  3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
  4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą.

 

8. DUOMENŲ VALDYTOJAS. KUR GALITE KREIPTIS?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „7karjerai“, juridinio asmens kodas 305654042, adresas: Bangų g. 4, LT-91251 Klaipėda, tel.: +370 648 81098, darbo laikas 7.00-16.00.

UAB „7karjerai“ Jūsų duomenis naudoja tik nurodytais tikslais. Taip pat įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, Jūsų duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie šių duomenų, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

Paštu: UAB „7karjerai,  Bangų g. 4, LT-91251 Klaipėda

El. Paštu: edgaras@7karjerai.lt

Ši politika yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims ir skelbiama internetinėje svetainėje adresu www.7karjerai.lt